Famecheck Foursquare
male

Litter *27.4.1974
Famecheck Foursquare x Famecheck Maid Marion
female Famecheck Forthcoming
female Famecheck Fortune

Litter Famecheck *20.4.1974
Famecheck Foursquare x Famecheck Jemima
female Famecheck Silver Coin

Litter Famecheck *
Famecheck Foursquare x Famecheck Highland Reel
female Famecheck Forelass


 


 
2021 © Westieinfo.com