Josephine Happy Naux
female


2014-11-02 CACIB Praha, CZ

2014-11-02 CACIB Praha, CZ

2014-11-01 CACIB Praha, CZ

2014-11-01 CACIB Praha, CZ

2014-11-01 CACIB Praha, CZ

2014-11-01 CACIB Praha, CZ

2014-11-01 CACIB Praha, CZ

2014-10-19 CACIB Dortmund, D

2013-11-02 CACIB Praha, CZ

2013-09-29 OG M-Saarbrücken, D

2013-09-29 OG M-Saarbrücken, D

2013-09-21 CACIB Brussel, B

2013-09-21 CACIB Brussel, B

2013-09-21 CACIB Brussel, B

2013-01-12 CACIB Nürnberg, D

2013-01-12 CACIB Nürnberg, D

2013-01-05 CAC Brno, CZ

2013-01-05 CAC Brno, CZ

2012-12-09 CACIB Kassel, D

2012-12-08 CAC Kassel, D

2012-12-02 Westie Festival, D

2012-12-02 Westie Festival, D

2012-12-02 Westie Festival, D

2012-11-10 CAC Karlsruhe, D

2012-11-10 CAC Karlsruhe, D

2012-11-10 CAC Karlsruhe, D

2012-11-04 CACIB Praha, CZ

2012-11-04 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-11-03 CACIB Praha, CZ

2012-10-13 CAC Dortmund, D

2012-10-12 CACIB Dortmund, D

2012-09-29 CAC Brno, CZ

2012-09-15 CAC KCHT Mladá Boleslav

2012-09-15 CAC KCHT Mladá Boleslav

2012-09-15 CAC KCHT Mladá Boleslav

2012-09-15 CAC KCHT Mladá Boleslav

2012-09-15 CAC KCHT Mladá Boleslav

2012-09-01 CACIB Giessen, D

2012-09-01 CACIB Giessen, D

2012-09-01 CACIB Giessen, D

2012-08-26 Klubsieger Bensheim, D

2012-08-26 Klubsieger Bensheim, D

2012-08-26 Klubsieger Bensheim, D

2012-08-26 Klubsieger Bensheim, D

2012-08-26 Klubsieger Bensheim, D

2012-08-04 OG Friedrichsdorf-Köppern, D

2012-08-04 OG Friedrichsdorf-Köppern, D

2012-08-04 OG Friedrichsdorf-Köppern, D

2012-07-07 OG Heppenheim, D

2012-07-07 OG Heppenheim, D

2012-04-14 OG Rhönpforte, D

2012-04-14 OG Rhönpforte, D

2012-03-11 CACIB Offenburg, D

2012-03-11 CACIB Offenburg, D

2012-02-19 OG MIttelhessen, D

2012-02-19 OG MIttelhessen, D

2012-02-19 OG MIttelhessen, D

2012-02-19 OG MIttelhessen, D

2011-10-15 CAC Dortmund, D

2011-10-14 CACIB Dortmund, D

2011-09-25 OG Mittelbaden/D., D

2011-09-01 EDS Leeuwarden, NL

2011-09-01 EDS Leeuwarden, NL

2011-08-28 CAC Bensheim, D

 

 


 
2023 © Westieinfo.com