Kemyell Karlotta
female

Litter *
Domaroy Saraband of Whitebriar x Kemyell Karlotta
male Kassias of Kemyell

Litter *
Jayson of Whitebriar x Kemyell Karlotta
female Kemyell Karabella


 


 
2023 © Westieinfo.com