Famecheck Caprice
female

Litter *24.7.1964
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
female Famecheck Sweetheart

Litter Famecheck *16.1.1964
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
male Famecheck Hallmark

Litter *
Famecheck Marksman x Famecheck Caprice
female Famecheck Ferment

Litter *
Sollershott Robbie x Famecheck Caprice
female Famecheck Fancy


 


 
2024 © Westieinfo.com